Årsmøtet 2020

Publisert: 2. juni 2020  av Svein Thygesen

Referat fra årsmøtet 23.05.2020Referat fra årsmøtet 2020
 
1.
Godkjenne de stemmeberettigede.
27 frammøtte medlemmer.

2.
Velge dirigent.
Finn Arne Kjølberg ble valgt.

3.
Velge protokollfører.
Gunn Engebretsen ble valgt.

4.  
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 Knut Egil Knutsen og Lars Larsen ble valgt.

5.
Godkjenne innkallingen.
Innkallingen ble godkjent.

6.
Godkjenne sakslisten.
Sakslisten ble godkjent.

7.
Behandle Hvaler Golfklubbs årsberetning.
Gunn leste årsberetningen, som ble godkjent.

8.
Behandling av forslag og saker.
Per Gunnar Thomsen la fram avtalen angående samarbeidet mellom Hvaler Golfklubb og Hvaler Golfbane AS.
Spesielt ble to punkter tatt opp på Årsmøtet, som vedtok disse.

BANEAVGIFT
De medlemmer som ikke har spillerett blir fakturert med kr. 550.– som de kan bruke til å spille 2 x 18 hull eller 3 x 9 hull på banen.
Dette gir en god startkapital for Hvaler Golfbane AS.

KAFÉAVTALE
Det vil si at alle seniormedlemmer blir fakturert med et beløp på kr. 500,– som gir et
handlebevis å kr. 550,–. Dette kan benyttes i Proshop/Restaurant. Minsteuttak er kr. 50,–.
Dette gir en god start for drift av Proshop/Restaurant.


9.
Behandle Hvaler Golfklubbs regnskap, Styrets økonomiske beretning, og revisors beretning.
Per Gunnar Thomsen redegjorde for Regnskapet og kasserer beretning.
Regnskapet viste et overskudd for 2019 på kr. 34 734,46.
Hvaler Golfklubbs egenkapital er på kr. 428 481,93.
Dette ble godkjent med akklamasjon.


Finn Kjølberg leste Revisors beretning:
Revisor Åge Jordal skriver at regnskapet gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen
til Hvaler Golfklubb pr. 31.12.2019, og at regnskapsfører har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger,
i samsvar med god bokføringsplikt.


10.
Fastsette medlemskontingent.
Årskontingenten for 2020 ble satt til kr. 900,– på Årsmøtet i fjor.
I og med at Hvaler Golfklubb ikke overtok driften av golfbanen, foreslo styret at årsavgiften
for 2021igjen blir kr. 800,– for senior og kr. 350,– for junior.
Enstemmig vedtatt.

11.
Vedta klubbens budsjett.
Budsjettet for 2020 viser et overskudd på kr. 127 000,–. Budsjettet ble enstemmig godkjent.

12.
Årsmøtet foretok følgende valg:

Hvaler Golfklubbs styre:
Leder: Finn Kjølberg, Valgt for 1 år.
Nestleder: Jim Kristensen,Valgt for 1 år.
Kasserer: Per Gunnar Thomsen, Ikke på valg.
Styremedlem: Svein Thygesen, Gjenvalgt for 2 år.
Styremedlem: Bernt Anker, Ikke på valg.
Styremedlem: Lasse Heier, Ny, valgt for 2 år.
Sekretær: Gunn Engebretsen, Gjenvalg for 2 år.
Varamedlem: Else Karin Kjølberg, Ikke på valg.
Varamedlem: Ivar Knudsen, Valgt for 2 år.

Turneringskomité:
Leder: Sverre Johnsen, Valgt for 2 år.
Medlem: Ragnar Engebretsen, Valgt for 2 år.
Medlem: Martin Kinnerud, Ikke på valg.
Jim Kristensen, Ikke på valg.

Kontrollkomité:
Leder: Per Edling, Valgt for 1 år.
Medlem: Ragnar Torbergsen, Valgt for 1 år.
Varamann: Åge Johansen, Valgt for 1 år.

Valgkomité:
Leder: Per Edling, Valgt for 2 år.
Medlem: Ragnar Torbergsen, Ikke på valg.
Medlem: Sverre Johnsen, Ikke på valg.

Banekomité:
Leder: Per Gunnar Thomsen, Valgt for 2 år.
Medlem: Svein Thygesen, Valgt for 2 år.
Medlem: Per Edling, Valgt for 2 år.
Medlem: Bernt Anker, Oppnevnt av Hvaler Golfbane AS

Dugnadskomité:
Leder: Lars Larsen, Valgt for 2 år.
Medlem: William Jansen, Valgt for 2 år.
Medlem: Else Karin Kjølberg. Valgt for 2 år.

Seniorkomité:
Leder: Arne Sejersted
Medlem: Svein Thygesen
Medlem: William Jansen
Medlem: Knut Egil Knutsen

Damegolfkontakt: Gunn Engebretsen

Representant til Hvaler Idrettsråd: Gunn Engebretsen

Gunn Engebretsen
Sekretær